എന്നെകൊണ്ട് റിമിയെ കെട്ടിക്കാൻ അപ്പച്ചന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു !! ചാക്കോച്ചന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ

Download Video

Download
2017-11-13 13,133 2,110 4,264,566 YouTube

എന്നെ കൊണ്ട് റിമിയെ കെട്ടിക്കാൻ അപ്പച്ചന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു !! - ചാക്കോച്ചന്റെ രസകരമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ Watch Full Video on Hotstar - http://www.hotstar.com/tv/asianet-comedy-awards/6791 Asianet Comedy Awards is a Malayalam award show on Asianet. A mega event, to felicitate the comedy kings of Mollywood, with entertaining performances by your favourite artists. Watch full episodes of Asianet Comedy Awards online only on Hotstar. Watch All Shows : http://www.hotstar.com/asianet